Вашите праваПраво на справедливо и реално обезщетение при пътнотранспортно произшествие имат, всички увредени лица  на територията на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз или на територията на трета държава, която е страна по Многостранното споразумение  за претърпени от тях и техните законни наследници, имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, причинени от застраховани или незастраховани МПС.

Застраховани МПС,  са всички моторни превозни средства, които имат сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Незастраховани  МПС, са всички моторни превозни средства, които нямат сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Право на справедливо и реално обезщетение имат, всички пострадали и наследници на загинали граждани, които са участвали в пътнотранспортно произшествие на територията на Република България или на друга държава членка на Европейския съюз от моторно превозно средство, което се доставя в Република България от друга държава членка и не е било формално регистрирано в република България, при условие, че събитието настъпи в 30-дневен срок от приемането на моторното превозно средство от приобретателя и за моторното превозно средство няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Политиката  на „ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП“ е да препоръчва на своите настоящи и бъдещи клиенти, винаги да претендират определянето на полагащото им се справедливо и реално обезщетение за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди да става чрез воденето на  гражданско дело срещу застрахователната компания на виновния водач, ГФ или НББАЗ.

Воденето на съдебно дело отнема повече време, изисква търпение и разбиране  от нашите настоящи и бъдещи клиенти, но само при този метод правата на пострадалите и техните близки са защитени в пълен размер, а именно:

  1. По висок размер на присъдените обезщетения от договорените извънсъдебно такива;
  2. Към присъденото обезщетение се начислява законна лихва. Лихвата се начислява от деня на настъпването на произшествието.
  3. Съдът присъжда на пострадалия да се заплатят всички направени разноски за импланти, лекарства, лечение и възстановителни процедури.
  4. Също така съдът ще присъди на пострадалите  да се изплатят пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от настъпилото ПТП.
  5. Съдът ще присъди и обезщетяване на имуществени вреди на малолетно дете от загуба на издръжка, осигурявана от починал родител при ПТП.

В наша подкрепа е чл.52 от ЗЗД „Обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост“.